Integrovaný systém řízení

Společnost Trigema (nebo její dceřiné společnosti) splňuje předepsané normy a má zaveden Integrovaný systém řízení (IMS):

  • systém managementu kvality dle ISO 9001 (QMS)
  • systém environmentálního managementu dle ISO 14001 (EMS)
  • systém managementu BOZP dle ISO 45001 (HSMS)
  • systém řízení bezpečnosti informací dle ISO 27001 (ISMS)

Integrovaný management systém je plně dokumentovaný, se zabudovanými kontrolními nástroji a zpětnými vazbami, včetně nástrojů pro jeho další zlepšování.

Tento Integrovaný systém řízení umožňuje kromě zajištění maximální kvality prováděných prací a uspokojování požadavků zákazníka i dodržování všech pravidel BOZP a PO a minimalizaci dopadů do životního prostředí při provádění všech definovaných procesů ve společnosti. Integrovaný management systém je pravidelně prověřován nezávislou třetí osobou (akreditovanými certifikačními orgány).

Členství v profesních asociacích

Trigema a.s. jako právnická osoba nebo některý z členů vrcholového managementu je členem dále uvedených profesních asociací:

ARTN (Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí): neziskové občanské sdružení, které vzniklo jako právní subjekt po zhruba roční neformální předehře dne 12. 9. 2001. Členové Asociace jsou přední představitelé developerských a investičních společností, realitních, právních a poradenských kanceláří, bank a dalších organizací činných na trhu, dále přední představitelé a vyšší management veřejné správy, a záměrem je sdružovat i pedagogy a studenty vysokých škol se zájmem o tuto oblast.

wwww.artn.cz

 

SPS (Svaz podnikatelů ve stavebnictví): Svaz podnikatelů ve stavebnictví je vrcholným představitelem českého stavebnictví, který garantuje zastupování oboru na nejvyšší úrovni. Napomáhá při stabilizaci stavebního trhu jednáním s vládou o vytváření finančních zdrojů ze státního rozpočtu a z evropských fondů, které jsou určené pro veřejné investice. Je spolutvůrcem připomínek k zásadním dokumentům bytové politiky i dopravní infrastruktury, aby byla zajištěna koncepce a strategie dalšího rozvoje a stabilizována jejich finanční zajištěnost.

www.sps.cz  

 

ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě): Je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě zákona č. 360/92 Sb. (zákon ČNR o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě). Jak vyplývá ze stavebního zákona, je autorizace nutnou podmínkou pro výkon vybraných činností, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě. Autorizovaná osoba (AO) je povinna vykonávat činnosti, pro které jí byla udělena autorizace, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s Profesním a etickým řádem ČKAIT. Je povinna se dále odborně vzdělávat a sledovat informace nezbytné pro správný výkon své činnosti.

www.ckait.cz

 

UCEEB (Univerzitní centrum energeticky efektivních budov): Zabývá se komplexním testováním a monitorováním udržitelných budov v celém jejich životním cyklu. Pomáhá vzniku staveb, které jsou energeticky efektivní, přátelské k životnímu prostředí a svým obyvatelům poskytují patřičný komfort. Má nejlepší odborníky ze čtyř fakult ČVUT v Praze – stavební, strojní, elektrotechnické a biomedicínského inženýrství, takže se problematikou energeticky efektivních budov zabýváme komplexně. Vyhledává talentované studenty, jsme inspirativním prostředím pro zkušené vědce s mezinárodním renomé a patříme k uznávaným partnerům komerčních firem. Chce být nejprogresivnějším subjektem svého druhu v Čechách: máme pro věc zapálený tým, mezinárodní kontakty, špičkové technické zázemí a respekt komerčních partnerů.

www.uceeb.cz

 

Vědecká rada Fakulty stavební ČVUT: Předseda představenstva Marcel Soural je externím členem rady.

www.fsv.cvut.cz

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře přijímám podmínky zpracování osobních údajů společností Trigema - jejich zpracování proběhne za účelem zaslání odpovědi na zadaný podnět a případné vytvoření obchodní nabídky.