Reklamační řád

Vaše stoprocentní spokojenost je naším největším naplněním. Proto ve své práci neděláme kompromisy. Klademe důraz na špičkovou kvalitu a používáme pouze ty nejlepší materiály na trhu. Věříme, že reklamační řád vůbec nebudete potřebovat, ale pokud byste však přeci jen někdy měli problém, jsme připraveni k okamžité pomoci.

Reklamační řád
BYTY

Stáhnout PDF

Reklamační řád
RODINNÉ DOMY

Stáhnout PDF

Výtah základních informací

Co je v záruce?

Záruka se může týkat bytové i nebytové jednotky a dále pak společných prostor domu, kde se jednotka nachází. Reklamační řád se rovněž vztahuje na součásti a příslušenství domu, včetně těch, které jsou umístěny mimo něj na funkčně souvisejících pozemcích.

Jak dlouho záruka trvá?

Záruční doba trvá 36 měsíců. Začíná běžet dnem vkladu vlastnického práva k jednotce do příslušného katastru nemovitostí, resp. dnem zákonného vzniku společenství vlastníků jednotek. Výjimkou je záruční doba na silikonové a akrylátové tmely, zde je lhůta pro podávání reklamaci pouze 6 měsíců.

Na co se záruka vztahuje?

Na vady materiálu a provedení prací poskytnutých zhotovitelem nebo jeho dodavateli a na vady rozvodů technického zařízení budovy a mechanických systémů. Se zárukou naopak není možné počítat, pokud vady vznikly z důvodu nedodržení a neřízení se pokyny uvedenými v Reklamačním řádu či Manuálu k obsluze a údržbě bytové a nebytové jednotky.

Jak se při reklamaci postupuje?

V případě, že je reklamace oprávněna, dohodneme se s vámi na časovém harmonogramu k odstranění vady. Budeme k tomu potřebovat přístup do vaší jednotky, abychom mohli vadu odstranit.

Jak se reklamace ohlašuje?

Reklamaci je potřeba nám poslat písemnou formou, a to doporučeným dopisem na adresu: Trigema Building a.s., Explora Business centre Jupiter, Bucharova 2641/14, 158 00, Praha 5. Další možností je poslat vše e-mailem na adresu reklamace@trigema.cz, nebo využít klientské sekce.

Co vše musí být v reklamaci uvedeno?

  • datum zjištěné závady,
  • podrobný popis závady včetně případné fotodokumentace závady,
  • název projektu, ulice, číslo jednotky, popřípadě místo v objektu a přesné místo výskytu vady v jednotce,
  • návrh nejvhodnějšího termínu pro návštěvu zástupce reklamačního oddělení,
  • kontakt (mobil, telefon, e-mail) pro potvrzení případné návštěvy nebo opravy.

Co se stane, když vlastník se zhotovitelem nespolupracuje?

Nastane-li situace, kdy vlastník neposkytne nutnou součinnost zhotoviteli při posouzení oprávněnosti a následně při odstraňování reklamované vady (například tím, že do 60 kalendářních dnů od oznámení vady neumožní bez přístupu do jednotky), nárok na odstranění vady bohužel zaniká.

Na co se záruka nevztahuje? 

Jedná se například o:

  • vady věcí, jejich součásti nebo příslušenství, které nebyly zahrnuty do původní dodávky,
  • vady materiálu nebo vady způsobené prací provedenou někým jiným než zhotovitelem,
  • vady vzniklé v důsledku používání bytové jednotky pro nebytové účely,
  • vady vzniklé v důsledku neodborné manipulace,
  • běžné opotřebení.

Kompletní znění reklamačního řádu pro byty (PDF)

Kompletní znění reklamačního řádu pro rodinné domy (PDF)

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře přijímám podmínky zpracování osobních údajů společností Trigema - jejich zpracování proběhne za účelem zaslání odpovědi na zadaný podnět a případné vytvoření obchodní nabídky.